Transparență decizională


Transparenţa decizională constituie unul din elementele de bază ale bunei guvernări, care introduce principii şi proceduri noi în activitatea autorităţilor publice centrale şi locale în vederea informării în mod deschis şi explicit a cetăţenilor, societăţii civile şi altor părţi interesate, despre  activitatea autorităţii precum şi consultarea acestora în procesul de elaborare şi de adoptare a deciziilor.

Acum suntem la etapa când atât autorităţile publice, cât şi cetăţenii, societatea civilă, mediul de afaceri trebuie să deprindă metodele de cooperare eficientă în procesul de elaborare a unor decizii pozitive, eficace şi realiste. În această situaţie, autorităţile publice trebuie să faciliteze accesul tuturor factorilor interesaţi la procesul de luare a deciziilor şi să consulte proiectele de decizii cu toate părţile afectate de un proiect sau altul. Astfel, prin asigurarea transparenţei în procesul decizional va creşte calitatea deciziilor elaborate şi aprobate şi va spori responsabilitatea autorităţilor publice  faţă de cetăţeni.

Pe de altă parte, cetăţenii, societatea civilă şi mediul de afaceri trebuie să conştientizeze importanţa participării lor în elaborarea proiectelor de decizii ce ar putea să le afecteze interesele şi să participe activ prin formularea unor recomandări pentru aceste proiecte. Doar în aceste condiţii se va reuşi consolidarea parteneriatului dintre societate şi autorităţile publice în scopul eficientizării actului de guvernare.

În acest context, Secția Cultură Ialoveni cheamă societatea civilă, cetăţenii de rând, mediul de afaceri să participe activ în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor în domeniul cultural pentru valorificarea și promovarea valorilor naționale.

Secţia Cultură Ialoveni se va pronunța pentru realizarea politicii de stat în

domeniul culturii pe teritoriul raionului Ialoveni, având ca prioritate asigurarea

condițiilor pentru satisfacerea cerințelor și aspirațiilor culturale ale  cetățenilor.

Drept călăuză în activitatea sa serveşte Constituţia RM, Hotărârile

Guvernului, Ordinele Ministerului  Culturii al Republicii Moldova, Deciziile

Consiliului Raional Ialoveni, alte acte legislative.

Vezi programul anual de activitate…

 

În scopul asigurării, dezvoltării şi funcţionării eficiente a instituţiilor de

cultură şi artă şi satisfacerea intereselor spirituale ale populaţiei  Consiliul

Raional Ialoveni a antrenat Secţia Cultură într-un proces de planificare strategică.

Acest lucru a  reprezentat un punct de pornire pentru identificarea şi

promovarea unei viziuni strategice, în ceea ce priveşte dezvoltarea de perspectivă

a raionului Ialoveni, precum şi stabilirea paşilor care trebuie urmaţi pentru a

realiza viziunea propusă.

 

Vezi rapoartele anuale…

 

 

Secţia Raională Cultură  este organul care realizează politica statului şi

raionului în domeniul culturii în teritoriu şi îşi desfăşoară activitatea în corespundere

cu legislaţia în vigoare,   actele   normative   emise   de   Ministerul   Culturii 

 şi Turismului, Consiliul Raional laloveni şi cu prezentul Regulament. Secţia este

subordonată Ministerul Culturii şi Turismului – în domeniile metodologice şi

politica culturală, şi Consiliul Raional – în domeniile administrare şi asigurare financiară.

Vezi regulamentul intern…

 

 

Strategia înseamnă poziţionarea unei organizaţii pentru a obţine un avantaj

competitiv de durată. Acest lucru presupune a face nişte alegeri cu privire la

industriile în care să se implice, produsele şi servicile pe care să le ofere

şi modul de a aloca resurse corporaţiei pentru a dobândi acel avantaj de durată”.

Drept călăuză în activitatea Secţiei Cultură Ialoveni serveşte Constituţia

Republicii Moldova, Hotărîrile Guvernului, Ordinele Ministerului Culturii, Deciziile

Consiliului Raional Ialoveni precum şi alte acte legislative de care aceasta a ţinut

cont la elaborarea strategiei culturale a raionului.

Vezi strategia de dezvoltare…