Misiuni și obiective

Misiunea – Secţia Cultură Ialoveni se va pronunța pentru realizarea politicii de stat în domeniul culturii pe teritoriul raionului Ialoveni, avînd ca prioritate asigurarea condiţiilor pentru satisfacerea cerinţelor şi aspiraţiilor culturale ale cetăţenilor din comunităţile raionului.

Viziunea – Cultura în centrul vieţii raionului Ialoveni – inspiraţie pentru creşterea calităţii vieţii omului.

Obiective generale:

Obiectivul 1
Creşterea capacităţii de performanţă a instituţiilor culturale în promovarea produselor lor la nivel local şi naţional.
Obiective specifice:

 1. Renovarea şi refunţionarea instituţiilor de menire culturală;
 2. Dezvoltarea, diversificarea şi conservarea colecţiilor de bibliotecă;
 3. Instruirea personalului în domeniu managementului cultural;

Obiectivul 2
Asigurarea accesului liber şi egal la informaţie precum şi la experienţele culturale în favoarea tuturor membrilor societăţii.
Obiective specifice:

 1. Stimularea participării cetăţenilor la actul cultural, prin asigurarea unui mediu cultural de calitate;
 2. Creşterea gradului de informare a locuitorilor raionului privind oferta culturală, instruire şi educare;
 3. Promovarea serviciilor şi a produselor cultural prin intermediul IT.

Obiectivul 3

Păstrarea şi valorificarea patrimoniului cultural material şi imaterial, ca modalităţi de dezvoltare durabilă a comunităţilor locale.

Obiective specifice:

 1. Crearea condiţiilor optime pentru salvgardarea şi punerea în valoare a patromoniului cultural ialovenean;
 2. Păstrarea şi valorificarea patromoniului, a tradiţiilor ţi obiceiurilor culturale;

Obiectivul 4
Dezvoltarea dialogului şi a cooperării locale prin realizarea unui parteneriat constructiv între factorii de decizie politică, administrativă şi a operatorilor culturali
Obiective specifice:

 1. Intensificarea acţiunilor de conştientizare a autorităţilor locale asupra necesităţii de a asigura surse de finanţare pentru reparaţia instituţiilor specializate din localităţile raionului;
 2. Realizarea unui mediu cultural pentru comunitate;
 3. Acordarea de sprijin în accesarea de fonduri extrabugetare – din finanţări naţionale şi internaţionale pentru proiecte culturale realizate în parteneriat cu Consiliul Raional Ialoveni.

Comments are closed.